یکشنبه, 27 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
19/ج/95 حراج عمومی اموال اسقاط و خارج از رده شرکت آب منطقه ای کرمان حراج قراردادها 1395/07/24 511

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/03

بازدید:511

15-1/الف/95 تجدید آگهی ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار فاز دوم پروژه کاهش سطح ایستابی در محدوده شهر کرمان ارزیابی قراردادها 1395/07/19 422

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/03

بازدید:422

16/ب/95 ارزیابی کیفی انجام خدمات بازرسی فنی بر خرید، ساخت و نصب کالا و تجهیزات طرح آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان ارزیابی قراردادها 1395/06/17 464

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/01

بازدید:464

17/ب/95 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور آماربرداری مرحله سوم از کلیه منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی با استقرار گروه های آماربردار در محدوده استان کرمان ارزیابی قراردادها 1395/06/20 481

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/31

بازدید:481

15/الف/95 ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار فاز دوم پروژه کاهش سطح ایستابی در محدوده شهر کرمان ارزیابی قراردادها 1395/06/08 440

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/23

بازدید:440

13/ب/95 ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار آزمایشگاه محلی در قطعه اول طرح آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان ارزیابی قراردادها 1395/06/06 532

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/18

بازدید:532

14/الف/95 انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی و تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1395/05/16 420

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/29

بازدید:420

12/الف/95 انتخاب پیمانکار تأمین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1395/05/05 457

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/20

بازدید:457

06/الف/95 انتخاب پیمانکار تعمیر و بازسازی بند انحرافی و تغذیه مصنوعی آدوری بم به منظور تقویت آبخوان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1395/03/08 581

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:581

05/الف/95 انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات اجرایی ساخت مقطع کنترل رودخانه جعفرآباد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1395/03/08 527

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:527

04/الف/95 انتخاب پیمانکارجهت تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی تلویزیون شهری در شهرستانهای کرمان، بم، رفسنجان، سیرجان و جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1395/02/29 581

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/11

بازدید:581

03/الف/95 انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1395/02/28 500

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/11

بازدید:500

01/الف/95 مرمت، بازسازی و ارتقاء ایستگاههای هیدرومتری، تبخیر سنجی، مأمورسرا، چاههای پیزومتر، چشمه ها، قنوات و باران سنجی مستقل در شهرستانهای استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1395/02/22 553

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/30

بازدید:553

31-1/الف/94 تجدید آگهی ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار احداث ساختمانهای اداری سد و نیروگاه و شبکه آبیاری زهکشی جیرفت مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1395/01/17 500

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/17

بازدید:500

33/الف/94 انتخاب پیمانکار حفر چاههای پیزومتر در دشت زرند استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 475

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/01

بازدید:475

38/ب/94 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل کیفیت عملیات اجرائی با استقرار آزمایشگاه محلی در محل سد شهیدان امیر تیموری (صفا رود) ارزیابی قراردادها 1394/12/08 508

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:508

37/الف/94 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار حفاری چاههای پیزومتر دشت سیرجان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/12/05 340

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/17

بازدید:340

36/الف/94 ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت تکمیل عملیات اجرایی بند انحرافی و کانال انتقال آب نجف آباد ارزیابی قراردادها 1394/12/05 448

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/11

بازدید:448

34/الف/94 ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان از بهشت آباد مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/11/28 518

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/29

بازدید:518

30/الف/94 ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت عملیات اجرایی ساخت مقطع کنترل رودخانه جعفرآباد مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/11/21 419

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/28

بازدید:419

« 1 2 3 4 5 » صفحه: