جمعه, 27 مهر 1397

 

 

شرکت آب منطقه ای کرمان پرسشنامه نظرسنجی از ارباب رجوع 120-FO-010-02

 

علت مراجعه:  
نام واحد:  
تاریخ مراجعه:  
 

 

1. آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

2. آیا خدمت مورد نظر شما سریع، به موقع و در موعد مقرر انجام شده است؟

3. تلاش کارکنان جهت رعایت قوانین و مقررات و برقراری عدالت را چگونه ارزیابی می کنید؟

4. نظر کلی شما در مورد کیفیت خدمات ارائه شده چیست؟

5. نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

6. نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم بفرمایید:

 

7. نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم بفرمایید:

 

8. چنانچه کاری که جهت آن مراجعه نموده اید انجام نشده است یا در روند کار خود با تاخیر مواجه شده اید علت را کدامیک از موارد زیر می دانید؟

در صورت تمایل این قسمت را تکمیل و نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.

نام و نام خانوادگی:
شماره تماس: