پنجشنبه, 26 مهر 1397

مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده از سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری DSS

تحلیل خشکسالیهای اخیر استان کرمان و عوامل موثر بر تداوم آنها با استفاده از شاخص جدیدبازدید:595
آخرین به روزرسانی: 1397/02/31