پنجشنبه, 27 دی 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
21-1/الف/95 تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی تکمیلی سد قدرونی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1395/09/02 565

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:565

22/الف/95 ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه انتخاب پیمانکار اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن تعدیل فشار طرح انتقال آب از سد صفارود به شهر کرمان و تصفیه خانه، مخزن، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب از سد صفا رود به شهر رابر ارزیابی قراردادها 1395/08/19 749

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/25

بازدید:749

21/الف/95 مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی تکمیلی سد قدرونی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1395/07/24 636

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/05

بازدید:636

19/ج/95 حراج عمومی اموال اسقاط و خارج از رده شرکت آب منطقه ای کرمان حراج قراردادها 1395/07/24 529

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/03

بازدید:529

15-1/الف/95 تجدید آگهی ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار فاز دوم پروژه کاهش سطح ایستابی در محدوده شهر کرمان ارزیابی قراردادها 1395/07/19 440

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/03

بازدید:440

16/ب/95 ارزیابی کیفی انجام خدمات بازرسی فنی بر خرید، ساخت و نصب کالا و تجهیزات طرح آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان ارزیابی قراردادها 1395/06/17 484

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/06/01

بازدید:484

17/ب/95 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور آماربرداری مرحله سوم از کلیه منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی با استقرار گروه های آماربردار در محدوده استان کرمان ارزیابی قراردادها 1395/06/20 502

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/31

بازدید:502

15/الف/95 ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار فاز دوم پروژه کاهش سطح ایستابی در محدوده شهر کرمان ارزیابی قراردادها 1395/06/08 452

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/23

بازدید:452

13/ب/95 ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار آزمایشگاه محلی در قطعه اول طرح آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان ارزیابی قراردادها 1395/06/06 548

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/18

بازدید:548

14/الف/95 انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی و تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1395/05/16 429

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/29

بازدید:429

12/الف/95 انتخاب پیمانکار تأمین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1395/05/05 471

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/20

بازدید:471

06/الف/95 انتخاب پیمانکار تعمیر و بازسازی بند انحرافی و تغذیه مصنوعی آدوری بم به منظور تقویت آبخوان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1395/03/08 598

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:598

05/الف/95 انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات اجرایی ساخت مقطع کنترل رودخانه جعفرآباد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1395/03/08 542

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:542

04/الف/95 انتخاب پیمانکارجهت تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی تلویزیون شهری در شهرستانهای کرمان، بم، رفسنجان، سیرجان و جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1395/02/29 601

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/11

بازدید:601

03/الف/95 انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1395/02/28 512

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/11

بازدید:512

01/الف/95 مرمت، بازسازی و ارتقاء ایستگاههای هیدرومتری، تبخیر سنجی، مأمورسرا، چاههای پیزومتر، چشمه ها، قنوات و باران سنجی مستقل در شهرستانهای استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1395/02/22 578

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/30

بازدید:578

31-1/الف/94 تجدید آگهی ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار احداث ساختمانهای اداری سد و نیروگاه و شبکه آبیاری زهکشی جیرفت مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1395/01/17 518

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/17

بازدید:518

33/الف/94 انتخاب پیمانکار حفر چاههای پیزومتر در دشت زرند استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 493

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/01

بازدید:493

38/ب/94 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل کیفیت عملیات اجرائی با استقرار آزمایشگاه محلی در محل سد شهیدان امیر تیموری (صفا رود) ارزیابی قراردادها 1394/12/08 526

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:526

37/الف/94 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار حفاری چاههای پیزومتر دشت سیرجان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/12/05 350

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/17

بازدید:350

« 1 2 3 4 5 » صفحه: