جمعه, 6 اردیبهشت 1398

عنوان خدمت کد خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
استعلام در خصوص حرایم کیفی ندارد شرکت آب منطقه ای کرمان الکترونیک استعلامات سازمانی
تعیین تکلیف چاههای آب کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری ندارد شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ثبت و تائید قرارداد حفاری (تغییر شرکت حفاری) 13021446115 شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ترخیص دستگاه حفاری 13021446102 شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
آمار ایستگاه های باران سنجی شرکت آب منطقه ای کرمان الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
اطلاعات مکانی WebGIS شرکت آب منطقه ای کرمان الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
نظارت ، ارزیابی و کنترل پیمانکاران شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری - الکترونیک نظارت،ارزیابی و کنترل پیمانکاران
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح 18051450104 شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب 18051450103 شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان 18051450102 شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی 18051450101 شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی 18051450100 شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تمدید اعتبار پروانه بهره برداری 13021447100 شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر و اصلاح نام 13021447102 شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست لایروبی چاه 13021447103 شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نوع مصرف 13021447105 شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست حفر چاه به جای چاه (جابجایی) 13021447106 شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر روش حفاری 13021447107 شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید اعتبار پروانه حفر 13021447110 شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور پروانه بهره برداری 13021446120 شرکت آب منطقه ای کرمان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
1 2 صفحه: