جمعه, 3 اسفند 1397

برای مشاهده شناسنامه خدمت روی عنوان خدمت کلیک نمایید .

 

ردیف کدخدمت عنوان خدمت
1 13021446100 حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف
2 13021446101 حفر گمانه آزمایشی
3 13021446102 استقرار و ترخیص دستگاه حفاری
4 13021446103 حفر چاه به جای چاه
5 13021446104 مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی، صنعتی، شرب و سایر مصارف)
6 13021446105 مجوز تغییر قدرت منصوبات
7 13021446106 صدور پروانه کف شکنی
8 13021446107 صدور مجوز تحویل سوخت برای چاههای دیزلی
9 13021446108 صدور مجوز چاه بجای قنات
10 13021446109 صدور مجوز لایروبی قنات
11 13021446110 صدور مجوز ادامه پیشکاری قنات
12 13021446111 پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه
13 13021446112 صدور مجوز تغییر قطر چاه
14 13021446113 صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه
15 13021446114 برقی کردن چاه
16 13021446115 تغییر شرکت حفاری
17 13021446116 رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی
18 13021446117 درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی
19 13021446118 رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان
20 13021446119 تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی
21 13021446120 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی
22 13021446121 رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای
23 13021446122 رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آّب برای مصارف شرب
24 13021446123 رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی
25 13021446124 رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری
26 13021446125 رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور (نصب منصوبات)
27 13021447100 بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)
28 13021447101 بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل
29 13021447102 بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری )
30 13021447103 بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه
31 13021447104 بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه
32 13021447105 بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه
33 13021447106 بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه
34 13021447107 بررسی درخواست تغییر روش حفاری
35 13021447108 بررسی درخواست صدور پروانه المثنی (کپی برابر اصل کردن تصویر مجوز اصلی)
36 13021447109 بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات
37 13021447110 بررسی درخواست تمدید مجوز حفر
38 13021447111 تعهد نامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه
39 13021447112 بررسی درخواست برقی کردن چاه
40 13021447113 صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن
41 13021447114 بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری
42 13021447115 بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری
43 13021447116 بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات
44 13021447117 تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی
45 13021447118 تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی
46 13021447119 بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب
47 13021447120 بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری
48 13021447121 معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها
49 13021447122 بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری آب سطحی (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری)
50 13021447123 درخواست آزمایش پمپاژ
51 13021448000 استعلامات
52 13011449000 نظارت،ارزیابی،کنترل و مدیریت پیمانکاران
53 18051450100 راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی
54 18051450101 تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی
55 18051450102 طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان
56 18051450103 تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی
57 18051450104 راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی
58 15031451000 تهیه ،تدوین،انتشارو ارائه آمارو اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی وحقوقی وذینفعان صنعت آب

 بازدید:1012
آخرین به روزرسانی: 1396/12/15