دوشنبه, 31 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید
#هر هفته_الف_ب_ایران
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)

 

       

   

 

جدول تعدادوتخلیه ازمنابع آب زیرزمینی به تفکیک حوضه های آبریزدرسال آبی 52-51  

تخلیه کل   

چشمه

قنات

چاه نیمه عمیق

چاه عمیق

نام حوضه آبریز

 

تخلیه

تعداد

تخلیه

تعداد

تخلیه

تعداد

تخلیه

تعداد

 

1719.8

643.3

1627

398.7

1451

308

10748

369.8

2841

دریای مازندران

3901.8

1954.5

1310

787.5

1607

859.3

7108

300.5

542

خلیج فارس ودریای عمان

697.7

100.8

450

313.6

1323

108.7

2071

174.6

559

دریاچه ارومیه

10399.5

636.5

1300

4323.9

9591

1951.7

13507

3487.4

7597

فلات مرکزی

90.611

0.22

5

70.322

258

14.85

97

5.219

22

مرزی شرق

1890

47

74

273

548

43

222

1527

1823

قره قوم

18699.41

3382.32

4766

6167.022

14778

3285.55

33753

5864.519

13384

جمع کل کشور

توجه :  تمام تخلیه هابرحسب میلیون مترمکعب درسال می باشد

 

جدول تعدادوتخلیه ازمنابع آب زیرزمینی به تفکیک حوضه های آبریزدرسال آبی 91-90

تخلیه

چشمه

قنات

چاه نیمه عمیق

چاه عمیق

 

کل سالانه

(میلیون مترمکعب )

تخلیه

(میلیون مترمکعب )

 

تعداد

تخلیه

(میلیون مترمکعب )

 

تعداد

تخلیه

(میلیون مترمکعب )

 

تعداد

تخلیه

(میلیون مترمکعب )

 

تعداد

نام حوضه

7219.2

2677.5

76034

249.3

2621

1585.4

227915

2707.0

35145

دریای مازندران

18958.3

7616.6

55913

540.7

4775

4067.1

104558

6734.1

42067

خلیج فارس ودریای عمان

2154.9

147.6

9908

134.9

1812

866.8

74336

1005.6

8047

دریاچه ارومیه

32151.7

1831.5

27762

3301.8

26727

5362.3

148097

21656.1

102658

مرکزی

1413.7

50.5

1428

300.0

3111

338.2

8700

725.1

1862

مرزی شرق

2625.3

264.4

2780

225.9

2063

91.0

4292

2044.1

5987

قره قوم

64523.1

12588.03

173825

4752.47

41109

12310.71

567898

34871.85

195766

جمع کل کشور

توجه :  تمام تخلیه هابرحسب میلیون مترمکعب درسال می باشد

 

جدول تعدادوتخلیه ازمنابع آب زیرزمینی به تفکیک حوضه های آبریزدرسال آبی 92-91

تخلیه

چشمه

قنات

چاه نیمه عمیق

چاه عمیق

 

کل سالانه

(میلیون مترمکعب )

تخلیه

(میلیون مترمکعب )

 

تعداد

تخلیه

(میلیون مترمکعب )

 

تعداد

تخلیه

(میلیون مترمکعب )

 

تعداد

تخلیه

(میلیون مترمکعب )

 

تعداد

نام حوضه

 

7026.8      

2535.0

76477

240.9

2569

1465.2

230061

2785.7

36455

دریای مازندران

19725.3

8619.5

55179

530.3

4820

4005.8

104424

6569.8

42966

خلیج فارس ودریای عمان

2237.7

164.7

9908

140.3

1812

896.0

74575

1036.8

8090

دریاچه ارومیه

31903.5

1854.6

27839

3297.7

26755

5367.7

147656

21383.4

105499

مرکزی

1413.7

50.5

1428

300.0

3111

338.2

8700

725.1

1862

مرزی شرق

2625.3

264.4

2780

225.9

2063

91.0

4292

2044.1

5987

قره قوم

64932.3

13488.54

173611

4734.99

41130

12163.87

569708

34544.85

200859

جمع کل کشور

توجه :  تمام تخلیه هابرحسب میلیون مترمکعب درسال می باشدبازدید:9534
آخرین به روزرسانی: 1399/06/21