شنبه, 3 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
31-1/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز نقاط به ابزارهای مناسب اندازه گیری جریان در شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/12/25 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/08

بازدید:33

33-1/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) به منظور انتخاب تامین کننده جهت تهیه، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها ی شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/12/25 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/08

بازدید:19

36/الف/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فاز دوم عملیات اجرایی کاهش سطح ایستابی آب زیرسطحی در محدوده شهر کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/05

بازدید:43

35/ج/97 مزایده جزئی اموال اسقاط خارج از رده شرکت آب منطقه ای کرمان مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/14

بازدید:53

32/الف/97 فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه به منظور انتخاب پیمانکار پروژه آبرسانی به جیرفت و عنبر آباد از سد جیرفت ارزیابی قراردادها 1397/11/27 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/03

بازدید:49

33/الف/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) به منظورانتخاب تامین کننده جهت تهیه، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها ی شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/17 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:42

31/الف/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز نقاط به ابزارهای مناسب اندازه گیری جریان در شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/27 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:38

30/ج/97 مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد شرکت آب منطقه ای کرمان مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/10/17 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/25

بازدید:195

22-4/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال ، تاسیسات ، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/10/08 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/21

بازدید:51

22-2/الف/97 تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال، تاسیسات، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/29 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/15

بازدید:46

28/الف/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فاز دوم عملیات اجرایی کاهش سطح ایستابی آب زیرسطحی در محدوده شهر کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/14 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:84

27/الف/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز نقاط به ابزارهای مناسب اندازه گیری جریان در شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/14 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:89

25-1/الف/97 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب تامین کننده GPS و متر لیزری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/05 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/21

بازدید:57

24-1/الف/97 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب تامین کننده کامپیوتر و تجهیزات سخت افزاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/05 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/21

بازدید:49

1-22/الف/97 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال ، تاسیسات ، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/02 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/18

بازدید:69

25/الف/97 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب تامین کننده GPS و متر لیزری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/25 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/11

بازدید:69

24/الف/97 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب تامین کننده کامپیوتر و تجهیزات سخت افزاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/25 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/11

بازدید:72

23/ب/97 آگهی ارزیابی کیفی " ساماندهی و الکترونیکی نمودن پرونده های مشترکین منابع آب شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان" ارزیابی قراردادها 1397/07/18 103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/11

بازدید:103

22/الف/97 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال ، تاسیسات ، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/24 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/09

بازدید:80

17-1/الف/97 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) به منظور انتخاب تامین کننده جهت تهیه، بهره برداری و آموزش تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها ی شرکت اب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/04 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:96

« 1 2 3 4 5 » صفحه: