جمعه, 28 دی 1397

1397

بخشنامه ها واطلاعیه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 1397 حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 1397 97/19864/50/100 1397/03/29
  بخشنامه وزارت نیرو درخصوص قرارداد تأمین و حفظ سلامت کارکنان (درمان) دوره 98 - 97 بخشنامه وزارت نیرو درخصوص قرارداد تأمین و حفظ سلامت کارکنان (درمان) دوره 98 - 97 97/19458/50/100 وزارت نیرو 1397/03/27
  شیوه‌نامه تأیید صلاحیت مدرسان دوره‌های شغلی - سازمانی شیوه‌نامه تأیید صلاحیت مدرسان دوره‌های شغلی - سازمانی 97/34479/500 1397/07/21
  آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار،مسیل ها، مردابها و ... آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار،مسیل ها، مردابها و ... هیأت وزیران 1397/08/11
  نظام نامه ساخنار سازمانی شرکتهای دولتی زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی نظام نامه ساخنار سازمانی شرکتهای دولتی زیرمجموعه شرکتهای مادر تخصصی 97/17075/50/100 1397/03/05

1396

بخشنامه ها واطلاعیه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای 1657363 1396/11/04
  نحوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی 1411945 1396/07/01
  ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 96 کل کشور ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 96 کل کشور 1396/01/28
  شیوه نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای صنعت آب کشور نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای صنعت آب کشور 1396/05/22
  دستور العمل میز خدمت ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و ارتقا رضایتمندی ارباب رجوع 1538588 1396/09/07

1395

1394

1393

1392

1391

بخشنامه ها واطلاعیه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی 1391/10/17
  اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته به دولت 1391/05/02
  اجرای تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مواردکه بار مالی دارد 1391/09/13
  انتقال الکترونیکی و اینترنتی وجوه از حسابهای دولتی 1391/07/26
  مزایای بخشودگی جریمه های متعلقه 1391/08/27
  آبزی پروری در سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی با اهداف غیر شرب 1391/04/14
  آیین نامه شناسه اقتصادی و شناسه ملی 1391/10/09
  جا به جایی نیروی انسانی در استان ها 1391/02/16
  رعایت فرمت گزارش عملکرد بودجه مصوب در صورت های مالی 1390 و سال های آتی 1391/02/10
  ممنوعیت قطع آب و برق تاسیسات تحت تولیت شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو 1391/02/10
  نظام‌نامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب 1391/10/04

1390

1389

1388

بخشنامه ها واطلاعیه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بلااشکال بودن افتتاح حساب برای شرکتهای دولتی نزد بانکهای غیر دولتی 1388/10/23
  پیشنهاد تسری مفاد تصویب نامه شماره 141736 ت43361 ه به بند 12 قانون بودجه سال 1387 کشور 1388/11/25
  تفویض و واگذاری وظایف معاون اجرایی رئیس جمهور به معاون اول 1388/10/17
  دوره آموزشی جدید ' آشنایی با نظام هدمند کردن یارانه ها ' 1388/11/05
  رعایت آئین نامه تشخیص صلاحیت شرکت ها و کارشناسان آماری 1388/10/20
  نظام نامه کمیته حفاظت از کیفیت منابع آب و محیط زیست 1388/12/15
  تداوم اجرای طرح بیمه درمان خاص بین وزارت نیرو و سازمان تامین اجتماعی 1388/02/29
  خودداری از ترک تشریفات مناقصه و اجرای تشریفات قانونی در انعقاد قراردادها و انجام معاملات 1388/06/28
  نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو 1388/07/26

1385

1384

بخشنامه ها واطلاعیه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  حقوق و مزایای پرسنل وظیفه در صنعت آب وبرق 440/13324 وزارت نیرو 1384/03/08