شنبه, 17 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید
#هر هفته_الف_ب_ایران
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)

شرح وظایف مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی:

 1. مشارکت در تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت آب
 2. هماهنگی و ایجاد ارتباط با دفاتر ذیربط ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات، برنامه های کلی، قوانین و مقررات، مصوبات و دستورالعملهای موضوعه در زمینه فعالیتهای مدیریت برنامه ریزی آب
 3. برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص استقرار سیستم اطلاعاتی مورد نیاز برای ارزیابی منابع و مصارف آب در حوزه ها و محدوده های مطالعاتی، تخصیص بودجه و اعتبارات و سایر فعالیتهای مرتبط.
 4. برنامه ریزی و انجام مطالعات و برآوردهای منابع و مصارف به منظور شناخت کمبودها و محدودیتها و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم
 5. بررسی و نظارت بر تعیین میزان عرضه و تقاضای آب، جمع آوری، پردازش و استخراج اطلاعات لازم به منظور تصمیم گیری های سطوح مدیریت میانی و مدیریت عالی شرکت
 6. بررسی های لازم در خصوص مدیریت تقاضا و جمع آوری و پردازش داده های مربوط به پتانسیلیهای موجود به منظور برنامه ریزی و پاسخگوئی به نیاز بخشهای مختلف شرب، صنعت و کشاورزی
 7. برنامه ریزی، تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی، سرمایه ای و جاری شرکت و انجام ارزیابی عملکرد برنامه مالی شرکت در فعالیتهای طرح و جاری
 8. تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و انجام اقدامات لازم تا اخذ مصوبه مجمع عمومی در خصوص تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه اصلاحی و اعلام نتایج به واحدها
 9. تهیه و تدوین برنامه های مصوب عملیاتی با همکاری مدیران سطوح میانی و ارشد شرکت تحت کمیته برنامه ریزی آب و ابلاغ مصوبات به واحدهای ذیربط و انجام پیگیریهای لازم .
 10. برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص تامین منابع مالی و اعمال مدیریت موثر در تخصیص بودجه و ارائه رهنمودهای لازم در روند تخصیص به طرحها و برنامه های جاری
 11. برنامه ریزی و اعمال سیاستها و برنامه های بخش آب همگام با برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر اساس برنامه ها و سیاستهای ابلاغ شده از ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران بر حسب مورد.
 12. برنامه ریزی و انجام مطالعات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب و بازده اقتصادی طرحها و برنامه های مصوب به منظور افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی شرکت و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری
 13. برنامه ریزی، هماهنگی، تکمیل و به هنگام نمودن قیمت تمام شده آب، تعرفه ها و ارزش اقتصادی آب و شاخصهای اقتصادی کلیه طرحهای مطالعاتی و سنجش و ارزیابی آنها در سیستم یکپارچه و نظام دار اولویت بندی شده
 14. برنامه ریزی و هماهنگی انجام فعالیتهای مطالعاتی در پروژه های تامین آب، نیازهای مختلف کشاورزی و صنعتی و شهری در قالب اولویتهای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی
 15. برنامه ریزی و هماهنگی لازم در انجام مطالعات و بررسیهای منابع آب و خاک با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور پشتیبانی سطوح مختلف برنامه ریزی و مدیریت منابع آب
 16. شرکت در جلسات کمیته برنامه ریزی شرکت و اظهار نظر در مورد برنامه های مطروحه و همکاری با واحدهای شرکت و راهنمائی آنها در تنظیم برنامه های مورد نظر
 17. شرکت در کمیته ها و کارگروه های موقت و دائم و ارائه گزارشات مرتبط و مورد نیاز در زمینه فعالیتهای واحد
 18. بررسی عملکرد برنامه ها و طرحهای اجرا شده و مقایسه اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده، ارزشیابی عملیات فعالیتهای عمرانی و جاری
 19. برنامه ریزی و نظارت در تهیه و تدوین فرآیندهای گردش علمیات و روشهای اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن
 20. بررسی و شناسایی روشهای تامین و تجهیز منابع مالی.
 21. برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی در تخصیص آب برای متقاضیان بهره برداری از منابع آبی در راستای مدیریت منابع آبی حوزه مورد عمل
 22. همکاری در تهیه سیمای طرح و ارسال به بانک کشاورزی با هماهنگی مجریان طرح و مهندسین مشاور و مسئولین ذیربط و انجام پیگیریهای لازم تا تصویب نهایی طرح
 23. نظارت و اعلام نظر در مورد نحوه بررسی و ارزیابی اولیه زمینه های سرمایه گذاری و مشارکت مردمی در طرح های استانی و ملی و انعقاد قرارداد بانکی با ذینفعان
 24. برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور تشکیل و تکمیل پرونده های بانکی طرح ها و تکمیل مدارک مورد نیاز بانک عامل
 25. هماهنگی و پیگیری لازم در ایجاد تشکل های مردمی (تعاونی های آب بران) همکاری لازم با اداره کل تعاون و سازمان جهاد کشاورزی استان در این خصوص
 26. بررسیهای اجتماعی در منطقه برای شناسایی کشاورزان متقاضی در سرمایه گذاری و معرفی مناطق مناسب جهت اجرای طرح
 27. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر
 28. بررسی، پایش و اقدام به موضوعات مرتبط در مصوبات سفرهای مقامات کشوریبازدید:245
آخرین به روزرسانی: 1398/06/10