یکشنبه, 27 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
28/الف/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فاز دوم عملیات اجرایی کاهش سطح ایستابی آب زیرسطحی در محدوده شهر کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/14 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:40

27/الف/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز نقاط به ابزارهای مناسب اندازه گیری جریان در شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/14 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:54

25-1/الف/97 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب تامین کننده GPS و متر لیزری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/05 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/21

بازدید:24

24-1/الف/97 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب تامین کننده کامپیوتر و تجهیزات سخت افزاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/05 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/21

بازدید:25

1-22/الف/97 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال ، تاسیسات ، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/02 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/18

بازدید:34

25/الف/97 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب تامین کننده GPS و متر لیزری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/25 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/11

بازدید:41

24/الف/97 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب تامین کننده کامپیوتر و تجهیزات سخت افزاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/25 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/11

بازدید:39

23/ب/97 آگهی ارزیابی کیفی " ساماندهی و الکترونیکی نمودن پرونده های مشترکین منابع آب شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان" ارزیابی قراردادها 1397/07/18 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/11

بازدید:61

22/الف/97 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال ، تاسیسات ، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/24 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/09

بازدید:45

17-1/الف/97 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) به منظور انتخاب تامین کننده جهت تهیه، بهره برداری و آموزش تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها ی شرکت اب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/04 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:54

12-1/س/97 تجدید فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/07 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/18

بازدید:43

17/الف/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) به منظور انتخاب تامین کننده جهت تهیه،بهره برداری و آموزش تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها ی شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/13

بازدید:65

16/الف/97 انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/05/22 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/03

بازدید:75

14/الف/97 انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/05/10 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/23

بازدید:90

12/س/97 فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/04/24 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/27

بازدید:111

15/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2 دستگاه بیل مکانیکی بکهولودر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/04/10 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:92

13/الف/97 انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی تکمیل ساماندهی رودخانه هلیل بازده سد تنظیمی جیرفت تا پل اول (ساحل راست ) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/03/07 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/23

بازدید:116

01/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار عملیات مرمت و بازسازی بند توریسنگی تثبیت بستر رودخانه آدوری بم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/16 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/01

بازدید:124

02/الف/97 تجدید مناقصه مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی نرماشیر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/16 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/01

بازدید:158

20/الف/96 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت و بازسازی بند توریسنگی تثبیت بستر رودخانه آدوری بم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/27 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/13

بازدید:124

« 1 2 3 4 5 » صفحه: