یکشنبه, 25 آذر 1397

بدینوسیله به اطلاع می رساند فرم بازخورد خدمات الکترونیک در پرتال ،جهت اخذ نظرات مراجعین محترم و بهره برداران خدمات الکترونیک پرتال از طریق لینک زیردر دسترس میباشد:

ارائه نظرات و پیشنهادات

 

پیگیری پیام و پیشنهاد

 

 بازدید:404
آخرین به روزرسانی: 1397/03/23